یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم تهران
یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم تهران
یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم تهران
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶  از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم تهران