اولین تصویر سیاهچاله

اولین تصویر از یک سیاه‌چاله مربوط به مرکز کهکشان M87 که در فاصله ۵۵ ملیون سال نوری از زمین قرار دارد
جرم این کهکشان ۶.۵ میلیارد برابر خورشید است. (۶۵ با ۸ تا صفر جلوش)

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات اولین تصویر سیاهچاله