ورود به اتاق کنترل
بازتاب نور خورشید از دریای آندامان نزدیک دلتای رودخانه ی ایراودی میانمار

بازتاب نور خورشید از دریای آندامان نزدیک دلتای رودخانه ی ایراودی میانمار

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات بازتاب نور خورشید از دریای آندامان نزدیک دلتای رودخانه ی ایراودی میانمار