کشف دیسک عجیب سیاره ای حول یک سیستم دوتایی


دانشمندان یک دیسک سیاره‌ای را کشف کردند که به طور مورب و در امتداد قطبهای یک سیستم دوتایی (دو ستاره که از نظر گرانشی به هم وابسته اند و به دور یکدیگر می چرخند) گردش می کند.
ستارگان درون سحابی هایی از گاز و غبار متولد می شوند. کشش گرانشی ستاره ها باعث می شود تا مواد این سحابی به دور ستاره بچرخند و تشکیل دیسک سیاره ای دهد معمولا دیسک در جهت چرخش خود ستاره و در امتداد استوای آن تشکیل می شود سیارات نیز از مواد همین دیسک و همانطور که در منظومه شمسی می توان مشاهده کرد، در امتداد استوای خورشید تشکیل می شوند
دانشمندان در سیستم چهارتایی ستاره ای HD98800 در فاصله ۱۴۶ سال نوری از زمین، با استفاده از رصدخانه رادیویی ALMA در شیلی، تصاویر باکیفیتی از یک دیسک سیاره ای حول دو ستاره از این مجموعه را ثبت کردند گرنت کندی (دانشگاه وارویک) و همکارانش متوجه شدند که این دیسک قطری تقریبا برابر با کمربند سیارکی ما دارد و در جهت عمود بر صفحه چرخش دو ستاره قرار گرفته است. دو ستاره دیگر از این مجموعه در خارج از این دیسک قرار دارند

ترجمه: بهزاد سخایی
منبع: space.com

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات کشف دیسک عجیب سیاره ای حول یک سیستم دوتایی