عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات ماموریت چندگانه برای مطالعه مغناطیس سپهر