رابطه میان علوم انسانی و علوم تجربی

ویژه هفته جهانی نجوم ۹۹

موضوع: رابطه میان علوم انسانی و علوم تجربی
مدرس: محمدرضا نصیرزاده

دانشجوی کارشناسی‌ارشد کیهانشناسی

ویراستار علمی گروه voice of cosmos

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات رابطه میان علوم انسانی و علوم تجربی