گرانش – شناخته ای ناشناخته

ویژه هفته جهانی نجوم ۹۹

موضوع: گرانش – شناخته ای ناشناخته

مدرس: میلاد حاج ابراهیمی

کارشناسی‌ارشد کیهانشناسی

ویراستار علمی گروه voice of cosmos

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات گرانش – شناخته ای ناشناخته