مرغ دریایی آسمانی
 
Credit: Esocast
مترجم: عباس صادق زاده
ویراستار علمی: ساره واحدی
گوینده: مهدیه کاشانی
تدوین: پدرام پاک‌زادیان
عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات مرغ دریایی آسمانی