گراویتی پاسخی برای یک ستاره میکرو لنز شده ی گرانشی

Credit: Esocast 

مترجم: پرتو حبیب پور

ویراستار علمی: ادریس محمدی

گوینده: امیر شعبانی

تدوین: پدرام پاک‌زادیان

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات گراویتی پاسخی برای یک ستاره میکرو لنز شده ی گرانشی