تحلیل و بررسی مستند Marse:Inside SpaceX

تحلیل و بررسی مستند Marse:Inside SpaceX

(کاری از گروه دوبله voice of cosmos)

سخنران: آریا صبوری

زمان: جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ – ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات تحلیل و بررسی مستند Marse:Inside SpaceX