آزمون نسبیت عام در کیهان‌شناسی

این مقاله نتایج و پیشرفت های اخیر در آزمون نسبیت عام در مقیاس های کیهانی را مورد بررسی قرار داده است. این موضوع طی دو دهه اخیر با هدف یافتن مسئله شتاب کیهانی و انرژی تاریک رشد سریعی داشته است. در این مقاله تحقیقات کیهان شناسی از گرانش، فرمالیست ها و پارامترها برای آزمودن انحرافات از نسبیت عام در مقیاس های کیهان شناسی بررسی شده است. برای این آزمون ها از نظریه های گرانشی اصلاح شده، مکانیسم های غربالگری گرانشی و کدهای کامپیوتری توسعه یافته استفاده شده است. سپس خلاصه ای از محدودیت های کیهان شناسی اخیر در پارامترهای گرانشِ اصلاح شده و مدل های انتخاب شده آن بیان شده است. در ادامه خلاصه ای از ادغام ستاره دوتایی نوترونی بیان شده است. در این مقاله برخی نتایج درمورد پیش بینی پارامترهای گرانشی اصلاح شده با و بدون سیستماتیک های اخترفیزیکی بیان شده است.

این بررسی که اخیرا در پایگاه اسپرینگر منتشر شده است با هدف ارائه یک تصویر کلی از موضوع و یک نقطه ورود برای دانشجویان و محققان علاقه مند به پیوستن به این زمینه است. همچنین می تواند به عنوان یک مرجع سریع برای نتایج اخیر و محدودیت های آزمون گرانش در مقیاس های کیهانی ارائه شود.

 

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات آزمون نسبیت عام در کیهان‌شناسی