تصویر منتشرشده توسط فضانورد ناسا نیک هاگو با عنوان «صبح بخیری از ایستگاه فضایی بین المللی»

تصویر منتشرشده توسط فضانورد ناسا نیک هاگو با عنوان «صبح بخیری از ایستگاه فضایی بین المللی»

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات تصویر منتشرشده توسط فضانورد ناسا نیک هاگو با عنوان «صبح بخیری از ایستگاه فضایی بین المللی»