سحابی سیاره نما در صورت فلکی قنطورس با ده هزار سال نوری فاصله از ما

سحابی سیاره نما در صورت فلکی قنطورس با ده هزار سال نوری فاصله از ما

سحابی سیاره نما در صورت فلکی قنطورس با ده هزار سال نوری فاصله از ما

تصویربرداری توسط تلسکوپ فضایی هابل

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات سحابی سیاره نما در صورت فلکی قنطورس با ده هزار سال نوری فاصله از ما