فضاپیمای Soyuz MS-13 به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل می شود که سه نفر از اعضای مأمور جدید اکسپدیشن ۶۰ را حمل می کند.

فضاپیمای Soyuz MS-13 به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل می شود که سه نفر از اعضای مأمور جدید اکسپدیشن ۶۰ را حمل می کند.

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات فضاپیمای Soyuz MS-13 به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل می شود که سه نفر از اعضای مأمور جدید اکسپدیشن ۶۰ را حمل می کند.