مریخ نورد NASA Curiosity ، هفت سال پیش در چنین روزی در مریخ فرود آمد

مریخ نورد NASA Curiosity ، هفت سال پیش در چنین روزی در مریخ فرود آمد

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات مریخ نورد NASA Curiosity ، هفت سال پیش در چنین روزی در مریخ فرود آمد