مقاله ماگماهای مریخی حاصل گوشته دگرگون شده است

تجزیه و تحلیل مستقیم ترکیبات مریخ از طریق شهاب سنگ های مریخی که به زمین می آیند امکان پذیر است. شهاب سنگ های مریخی شامل حدود ۱۶۵_۲۴۰۰ Ma از نوع شرگوتیت است که از منابع گوشته ای غنی منشا می گیرد و حدود ۱۳۴۰ Ma از نوع ناخلایت و چاسیگنی است که توسط ذرات در حال ذوب در دمای پایین تشکیل شده اند که منشا آنها یک گوشته تحلیل رفته است.

تا به امروز هیچ مدل یکپارچه ای برای توضیح پتروژنز این نوع سنگ های متفاوت ارائه نشده است؛ این در حالی است که فهمیدن آنها اهمیت زیادی برای درک شکل گیری و تکامل مریخ دارد.

 در مقاله ای که ۳ روز پیش یعنی ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ در پایگاه نیچر منتشر شد؛ مجموعه ای از داده های ژئوشیمیایی برای شرگوتیت ها، ناخلایت ها و چاسیگنی ها بیان شده است که تفاوت های اساسی در منشا آنها را نشان می دهد.

شرگوتیت ها دارای Nb/Y پایین در Zr/Y نسبت به ناخلایت ها و چاسیگنی ها هستند. ترکیبات ناخلایت ها و چاسیگنی ها با هیدراته های در حال ذوب و لیتوسفر گوشته متاسومیزه تحلیل رفته سازگار است در حالیکه منشا ذوب شرگوتیت ها از منابع عمیق گوشته است.

 

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات مقاله ماگماهای مریخی حاصل گوشته دگرگون شده است