یک مدالونی از مرکز فضانوردان اروپا در مقابل یک پنجره ایستگاه فضایی بین المللی

یک مدالونی از مرکز فضانوردان اروپا در مقابل یک پنجره ایستگاه فضایی بین المللی
 تصویر برداری از فضانورد ESA لوکا پارمیتانو

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات یک مدالونی از مرکز فضانوردان اروپا در مقابل یک پنجره ایستگاه فضایی بین المللی