تخریب ناشی از انفجار ستاره ها: سیاره ها چگونه می میرند؟

تخریب ناشی از انفجار ستاره ها: سیاره ها چگونه می میرند؟

 

مترجم: عاطفه کیخسروی
 ویراستار: سراج موسوی و ساره واحدی
گرافیست: زهره کشاورز

عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات تخریب ناشی از انفجار ستاره ها: سیاره ها چگونه می میرند؟