عضویت در باشگاه voice of cosmos
نظرات طرح ناسا برای قرار دادن هزاران نفر در کلونی های فضایی